MobeeDD

 

1. Продуктово описание

MobeeDD е приложение, работещо под операционна система Android, и имащо за цел само и единствено издаване на Фискални бонове (ФБ) и Сторно ФБ на Фискален принтер (ФП) или ЕКАФП, работещ в режим на ФП.

ФБ се издават в съответствие с Наредба Н-18 и НИД към нея от 29.03.2019 и са само и единствено на плащания по Фактура или Дебитно известие, в съответствие с:

чл. 26 (7) При продажба, за която е издадена фактура или дебитно известие, в която/което са посочени количеството и видът на стоките или услугите, във фискалния бон се допуска да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група, като задължително се посочи номерът и датата на фактурата или дебитното известие, по която/което се извършва плащането.

Сторно ФБ се издават в съответствие с Наредба Н-18 и НИД към нея от 29.03.2019 и са само и единствено на връщане на плащания по Кредитно известие, в съответствие с:

чл. 31 (2а) При документиране на сторно операция, във връзка с която е издадено кредитно известие, в което са посочени количеството и видът на стоките или услугите, в сторно документа се допуска да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група, като задължително се посочи номерът и датата на кредитното известие.

Според актуалните указания на НАП, публикувани на: https://nap.bg/document?id=18359

MobeeDD не е Система за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО):

 

Управление на продажбите в търговски обект

тъй като функционалността му попада изцяло в определението:

„Този софтуер позволява единствено отразяване на плащане и подаване на команда към ФУ за разпечатване на ФБ – няма функционалност за генериране на поръчки, продажби, промяна на данни за продажба и т.н. Т.е. този софтуер няма характеристики на СУПТО.“

2.   Функционални възможности

Издаване на ФБ

Потребителят влиза в приложението след въвеждане на ПИН.

Основен екран – Екран 1.

При разрешен ръчен режим на въвеждане на информация, потребителя може да въведе изискуемите полета – номер на фактура, дата, данъчна група, сума.

Важно: в „ръчен режим“ на работа не може да се въвежда УНП. – Екран 2

В системата има контрол на дължина на номер на фактура, формат на дата и сума, по-голяма от 0.

При забранен ръчен режим на работа, потребителят може само да избере фактура от заредените от ERP системата документи за този потребител. – Екран 3

При избора на фактури има възможност за търсене по клиент (фирма)

При импортиране на данни за издадени фактури по продажби, управлявани от СУПТО (т.е. продажби с УНП) – MobeeDD може да разпечатва и УНП – Екран 4.

При импортиране на данни от фактури, данните не могат да се променят от интерфейса, с изключение на сумата на ФБ.

В системата има контрол сумата на ФБ да не може да надвишава сумата за плащане по съответната фактура:

 

Мобилно приложение MobeeDD  Издаване на фактури чрез MobeeDD    

           Екран 1                   Екран 2                     Екран 3                     Екран 4

 

Опционално, например при зареждане на данни за много клиенти, процесът може да стартира от избор на клиент (всички уникални фирми от заредените в устройството плащания по фактури или сторнирания по кредитни известия) – Екран 5.

След което се визуализират всички документи за избрания клиент – Екран 6, като след избор на документ се продължава работа по описания по-горе начин.

 

  

        Екран 5                      Екран 6              

 

Издаване на Сторно ФБ

Функционалностите на системата са аналогични, като от ERP система се зареждат издадени Кредитни известия и ФБ, за получените суми по продажбата, която се сторнира.

3.   Издадени ФБ / Сторно ФБ

Графичен вид на издаваните ФБ от MobeeDD:

 

Фискални бонове извадени чрез MobeeDD

Графичен вид на издаваните Сторно ФБ от MobeeDD:

Сторно фискални бонове извадени чрез MobeeDD

4.   Обмен на данни (интеграция)

MobeeDD обменя следните данни с ERP/Складово счетоводна система:

От ERP към MobeeDD:

Номер на потребител (по този номер се определя кои ДФ на кои мобилни устройства ще се заредят)

Име на фирма (служи само за по-лесно търсене)

Номер на фирма

Номер на ДФ

Дата на ДФ

Падеж на ДФ

Сума на ДФ

Данъчна група (А,Б,В - като в една фактура може да има стоки само от една данъчна група)

Сума за плащане (това е остатъчната сума за плащане по съответната ДФ, по която се извършва контрол при плащането - т.е. платената сума не може да надвишава тази)

(УНП)

 

От MobeeDD към ERP:

Номер на потребител

Име на фирма

Номер на фирма

Номер на ДФ

Дата на ДФ

Падеж на ДФ

Сума на ДФ

Данъчна група

Сума на ФБ (това е сумата, за която е издаден ФБ)

Номер на ФБ

Индивидуален номер на ФУ (от което е издаден ФБ)

Индивидуален номер на ФПамет

Дата на плащане

Час на плащане

(УНП)

 

От ERP към MobeeDD при Сторниране:

Номер на потребител

Име на фирма

Номер на фирма

Номер на КИ

Дата на КИ

Сума на КИ

Данъчна група

Сума на ФБ за сторниране (ФБ към ДФ, по която е издадено КИ, по тази сума се извършва контрол при сторнирането - т.е. сторнираната сума не може да надвишава тази)

Номер на ФБ за сторниране (ФБ към ДФ, по която е издадено КИ)

Индивидуален номер на ФУ (от което е издаден ФБ за сторниране към ДФ, по която е издадено КИ)

Индивидуален номер на ФПамет (в която е записан ФБ за сторниране към ДФ, по която е издадено КИ)

Дата на плащане на ФБ (ФБ за сторниране към ДФ, по която е издадено КИ)

Час на плащане на ФБ (ФБ за сторниране към ДФ, по която е издадено КИ)

(УНП)

От MobeeDD към ERP при Сторниране:

Номер на потребител

Име на фирма

Номер на фирма

Номер на КИ

Дата на КИ

Сума на КИ

Данъчна група

Сума на ФБ за сторниране (ФБ към ДФ, по която е издадено КИ, по тази сума се извършва контрол при сторнирането - т.е. сторнираната сума не може да надвишава тази)

Номер на ФБ за сторниране (ФБ към ДФ, по която е издадено КИ)

Индивидуален номер на ФУ (от което е издаден ФБ за сторниране към ДФ, по която е издадено КИ)

Индивидуален номер на ФПамет (в която е записан ФБ за сторниране към ДФ, по която е издадено КИ)

Дата на плащане на ФБ (ФБ за сторниране към ДФ, по която е издадено КИ)

Час на плащане на ФБ (ФБ за сторниране към ДФ, по която е издадено КИ)

Причина за издаване (текст)

Сторнирана сума по ФБ (сумата на сторно ФБ)

Индивидуален номер на ФУ (от което е издаден сторно ФБ)

Дата на сторниране

Час на сторниране

(УНП)

5.   Системни изисквания

Android 5.0 или по-висока

4.3“ екран или по-голям

WAN свързаност (LTE/HSPA/3G/EDGE)

Bluetooth

Сървър за инсталиране на RSQLCE комуникационен модул (може да е същия, на който работи RSQLCE) портове за комуникация

6.   Поддържани Фискални устройства:

Датекс, група A: FP-2000, FMP-10 и др.

Датекс, група C: FMP-350(X) и др.

Възможна е доработка за използване на всяко ФУ при положение, че отговаря на изискванията на Н-18 и ни бъде предоставен протокол за управлението и контактно лице от страна на производителя/оторизиран представител, който да оказва евентуално съдействие при възникнали въпроси.

7.   Забележка:

Представения софтуер има и безплатна версия (MobeeECR) с аналогична функционалност, която ще може да работи само в ръчен режим или с обмен на данни през таблици в Google Drive (т.е. няма да може да се интегрира към ERP система). Тя няма да има софтуерна поддръжка и ще може да управлява само ограничен брой различни модели ФУ.