MobeeECR

1. Продуктово описание

MobeeECR е безплатно приложение, работещо под операционна система Android, и имащо за цел само и единствено издаване на Фискални бонове (ФБ) и Сторно ФБ на Фискален принтер (ФП) или ЕКАФП, работещ в режим на ФП.  MobeeECR е проектирано да обменя данни за издадените фактури и кредитни известя и за издадените фискални бонове (ФБ) по постъпили плащания и сторно документи (Сторно ФБ) през Google Docs.

Ако желаете да използвате интегрирана към ERP / Складово-счетоводна система платена версия на приложението, можете да се запознаете с нея тук.

ФБ се издават в съответствие с Наредба Н-18 и НИД към нея от 29.03.2019 и са само и единствено на плащания по Фактура или Дебитно известие, в съответствие с:

чл. 26 (7) При продажба, за която е издадена фактура или дебитно известие, в която/което са посочени количеството и видът на стоките или услугите, във фискалния бон се допуска да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група, като задължително се посочи номерът и датата на фактурата или дебитното известие, по която/което се извършва плащането.

Сторно ФБ се издават в съответствие с Наредба Н-18 и НИД към нея от 29.03.2019 и са само и единствено на връщане на плащания по Кредитно известие, в съответствие с:

чл. 31 (2а) При документиране на сторно операция, във връзка с която е издадено кредитно известие, в което са посочени количеството и видът на стоките или услугите, в сторно документа се допуска да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група, като задължително се посочи номерът и датата на кредитното известие.

Според актуалните указания на НАП, публикувани на: https://nap.bg/document?id=18359

MobeeECR не е Система за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО):

 

тъй като функционалността му попада изцяло в определението:

„Този софтуер позволява единствено отразяване на плащане и подаване на команда към ФУ за разпечатване на ФБ – няма функционалност за генериране на поръчки, продажби, промяна на данни за продажба и т.н. Т.е. този софтуер няма характеристики на СУПТО.“

 

2. Функционални възможности

 

Издаване на ФБ

Потребителят влиза в приложението след въвеждане на ПИН.

Основен екран – Екран 1.

При ръчен режим на въвеждане на информация, потребителя може да въведе изискуемите полета – номер на фактура, дата, данъчна група, сума.

В системата има контрол на дължина на номер на фактура, формат на дата и сума, по-голяма от 0.

При импорт на фактури, потребителя избира от списък с импортираните фактури.

При избора на фактури има възможност за търсене по клиент (фирма) . – Екран 2

MobeeECR може да разпечатва и УНП, но само когато той е импортиран от външна система – Екран 3

При импортиране на данни от фактури, данните не могат да се променят от интерфейса, с изключение на сумата на ФБ.

В системата има контрол сумата на ФБ да не мое да надвишава сумата за плащане по съответната фактура:

 

        

               Екран 1                                  Екран 2                                 Екран 3

 

Издаване на Сторно ФБ

Функционалностите на системата са аналогични, като от ERP система се зареждат издадени Кредитни известия и ФБ, за получените суми по продажбата, която се сторнира.

 

3. Издадени ФБ / Сторно ФБ

Графичен вид на издаваните ФБ от MobeeECR:

 

 

Графичен вид на издаваните Сторно ФБ от MobeeECR:

 

4. Издаване на Дневен/ Месечен отчет

От MobeeECR е възможно издаване на дневни и месечни отчети. Меню Настройки -> бутони „Дневен отчет“/ „Месечен отчет“.

 

          

 

5. Обмен на данни (Google Drive)

MobeeECR обменя следните данни с Google drive:

 

От Google Drive към MobeeECR:

Номер на потребител (по този номер се определя кои ДФ на кои мобилни устройства ще се заредят)

Име на фирма (служи само за по-лесно търсене)

Номер на ДФ

Дата на ДФ

Сума на ДФ

Данъчна група (А,Б,В - като в една фактура може да има стоки само от една данъчна група)

Сума за плащане (това е остатъчната сума за плащане по съответната ДФ, по която се извършва контрол при плащането - т.е. платената сума не може да надвишава тази)

(УНП)

 

От MobeeECR към Google drive:

Номер на потребител

Име на фирма

Номер на ДФ

Дата на ДФ

Сума на ДФ

Данъчна група

Сума на ФБ (това е сумата, за която е издаден ФБ)

Номер на ФБ

Индивидуален номер на ФУ (от което е издаден ФБ)

Индивидуален номер на ФПамет

Дата на плащане

Час на плащане

(УНП)

 

От Google Drive към MobeeECR при Сторниране:

Номер на потребител

Име на фирма

Номер на КИ

Дата на КИ

Сума на КИ

Данъчна група

Сума на ФБ за сторниране (ФБ към ДФ, по която е издадено КИ, по тази сума се извършва контрол при сторнирането - т.е. сторнираната сума не може да надвишава тази)

Номер на ФБ за сторниране (ФБ към ДФ, по която е издадено КИ)

Индивидуален номер на ФУ (от което е издаден ФБ за сторниране към ДФ, по която е издадено КИ)

Индивидуален номер на ФПамет (в която е записан ФБ за сторниране към ДФ, по която е издадено КИ)

Дата на плащане на ФБ (ФБ за сторниране към ДФ, по която е издадено КИ)

Час на плащане на ФБ (ФБ за сторниране към ДФ, по която е издадено КИ)

(УНП)

 

От MobeeECR към Google Drive при Сторниране:

Номер на потребител

Име на фирма

Номер на КИ

Дата на КИ

Сума на КИ

Данъчна група

Сума на ФБ за сторниране (ФБ към ДФ, по която е издадено КИ, по тази сума се извършва контрол при сторнирането - т.е. сторнираната сума не може да надвишава тази)

Номер на ФБ за сторниране (ФБ към ДФ, по която е издадено КИ)

Индивидуален номер на ФУ (от което е издаден ФБ за сторниране към ДФ, по която е издадено КИ)

Индивидуален номер на ФПамет (в която е записан ФБ за сторниране към ДФ, по която е издадено КИ)

Дата на плащане на ФБ (ФБ за сторниране към ДФ, по която е издадено КИ)

Час на плащане на ФБ (ФБ за сторниране към ДФ, по която е издадено КИ)

Причина за издаване (текст)

Сторнирана сума по ФБ (сумата на сторно ФБ)

Индивидуален номер на ФУ (от което е издаден сторно ФБ)

Дата на сторниране

Час на сторниране

(УНП)

 

6. Системни изисквания

Android 5.0 или по-висока

4.3“ екран или по-голям

WAN свързаност (LTE/HSPA/3G/EDGE)

Bluetooth

 

7. Поддържани Фискални устройства:

Датекс, група A: FP-2000, FMP-10 и др.

Датекс, група C: FMP-350(X) и др. – в процес на разработка

Тремол – в процес на тестване