Разносна търговия

Разносната търговия е пазарен сегмент, при който се усеща в голяма степен ефекта от внедряването на системи за мобилно събиране и обработка на данни. Проблемите при разносната търговия са в големия обем документи, които се попълват при клиента за сметка на необходимото внимание към всеки отделен клиент.

При наличието на система за мобилни продажби, дилърът разполага с цялата необходима информация на едно компактно устройство - складови наличности, маршрут, клиенти, отстъпки за всеки конкретен клиент, непогасени задължения на клиентите и др.

Софтуерът за мобилни продажби дава на дилърите повече време да продават, повишава удовлетворението на клиентите, увеличава броя на посетените обекти и намалява цената на труда. Това води до увеличаване на печалбите на внедрилия системата.
 
Основните предимства, съпътстващи внедряването на системни решения за разносна търговия са:

 • Осъвременяване и модернизиране на мобилния бизнес до едно високотехнологично конкурентноспособно ниво;
 • Повишаване ефективността на продажбените процеси;
 • Увеличаване броя на посетените обекти/ клиенти на ден;
 • Многократно съкращаване времето за извършване на продажбите;
 • Елиминиране на грешките при набиране на информация и данни;
 • Намаляване цената на труда;
 • Дилърите имат постоянен достъп до фирмената база данни дори извън офиса;
 • Пълна синхронизация на продадена, върната и останала стока чрез безжична връзка със склада;
 • Прозрачност на процесите и възможност за наблюдаване работата на дилърите, техните дневни продажби, печалби и времетраене на дадена продажба;
 • Бърза възвръщаемост на инвестицията;
 • Висока удовлетвореност на клиента;
 • Повишени продажби и цялостна интеграция на фирмените процеси.