Условия за участие

І. ОРГАНИЗАТОР

 1. Организатор на играта е Баркод Системи България ООД
 2. Настоящите правила за провеждане на томбола (игра с награди) са задължителни за организатора и всички участващи в играта лица

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

 1. Период за регистрация: 22.03 – 27.03.2022 г. включително
 2. Томбoлата ще бъде изтеглена на 28.03.2022 г. от 11:00 часа

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. В играта има право да участва всяко юридическо лице и всяко физическо лице, навършило 18-годишна възраст
 2. Участието в томболата не е ограничено до местожителство на територията на Република България. В случай, че участник има адресна регистрация в чужбина, то той/тя трябва да посочи адрес за получаване на наградата на територията на България
 3. В играта нямат право да участват служители на Баркод Системи България ООД

ІV. УСЛОВИЯ И НАГРАДИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ

 1. Всеки, който в периода от 22 до 27 март 2022 г. (включително) подаде своите данни през формата за регистрация или на имейл info@barcodes.bg, ще има възможност да участва в томболата
 2. Тегленето на наградите ще се извърши на 28.03.2022 г. чрез специализиран софтуер. На случаен принцип ще бъдат избрани печелившите трима в присъствието на комисия, съставена от представители на организатора
 3. Подаръците ще се изпращат по куриер на адреса, посочен във формата за регистрация
 4. Регистриралите се в срок ще имат възможност да гледат най-новото ни видео на 28.03.2022 г. преди официалното му публикуване, като получат имейл с линк за достъп

V. ПУБЛИЧНОСТ

 1. Настоящите правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни през срока на продължителност на играта на сайта: www.barcodes.bg
 2. Баркод Системи България ООД ще се свърже с победителите от томболата по имейл или на посочения телефонен номер

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С предоставянето на своите данни заявявате съгласието си за участие в кампанията, приемате нейните условия и давате съгласието си, личните Ви данни (име и фамилия, имейл, телефон) да бъдат обработвани от Баркод Системи България. Предоставените лични данни ще се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и останалите разпоредби на приложимото българско законодателство относно защита на личните данни. Декларация (политика) за поверителност на данните на Баркод Системи България ООД е публикувана на интернет адрес:

https://www.barcodes.bg/personally-identification-information