Политика за лични данни

Политиката по сигурност на Лични данни на Баркод Системи България ООД отразява законовата и ценностна необходимост от неприкосновеност на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица.  Целта е в процеса на свободно движение на информацията, да не се случва неправомерно обработване на лични данни. Политиката е разработена в съответствие с изискванията на A 18.1.4 от стандарт ISO/IEC 27001:2013, както и с нормите на Регламент 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) и на Закона за защита на личните данни.

Баркод Системи България ООД не събира и не обработва лични данни, които разкриват расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружение с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

За защита на обработваните лични данни, в Баркод Системи България ООД са внедрени нарочни организационни и технически мерки, създадени са и се поддържат стандартни и сигурни конфигурации за всяка компютърна и мрежова платформа, с която компанията оперира. Предоставяне на лични данни на трети лица може да бъде направено единствено съгласно нормативните разпоредби - на държавни институции, с оглед изпълнение на нормативно задължение (НОИ, НАП, МВР и т.н.), на определени кредитни институции (в т.ч. банки) във връзка с изплащането на дължимите възнаграждения на служители, както и по молба от служители във връзка с отпускането на кредити. Личните данни при съставянето на договори, на първични счетоводни документи като и тези, предоставяни при използването на куриерски услуги, чиято употреба е част от ежедневната работа на компанията, са сведени до необходимия минимум.

Баркод Системи България ООД спазва правата на субектите на данните съгласно Регламент 2016/679, като: гарантира правата за достъп до собствените лични данни, които се обработват от Баркод Системи България; коригира или допълва неточни или непълни лични данни;  спазва „правото да бъдеш забравен“ и правото на възражение при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработване; ограничава обработването; осигурява преносимост на данните и това те да не бъдат обект на изцяло автоматизирано решение.